Prawa konsumenta zaciągającego kredyt konsumenckich
Poradnik Kredytowy

Prawa konsumenta zaciągającego kredyt konsumenckich

Masz możliwość zmiany uprzedniej decyzji i odstąpienia od umowy kredytu konsumenckiego lub hipotecznego w przeciągu pierwszych 2 tygodni oraz prawo do wcześniejszej spłaty kredytu w zasadzie bez prowizji – to dwa najistotniejsze uprawnienia kredytobiorcy wypływające z umowy kredytu konsumenckiego.

Co to jest jest kredyt konsumencki?

Kredyty konsumenckie to w zasadniczo umowy pożyczki, kredytu w sensie przepisów prawa bankowego,  o kredyt odnawialny, oraz umowy z odroczonym terminem płatności klienta, jeśli w związku z tym klient zobligowany jest do ponoszenia jakichkolwiek kosztów.

Obecnie (począwszy od18-12-2011 r., kiedy to weszły w życie najnowsze regulacje) umową o kredyt konsumencki jest umowa kredytu w kwocie niższej niż 255.550 złotych względnie równowartość tej sumy w walutach obcych, który bank udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia klientowi.

Przepisy ustawy o kredycie konsumenckim obowiązują wszystkie instytucje finansowe, w tym m.in. SKOK-i i firmy udzielające pożyczek pozabankowych.

Aktualnie nie obowiązuje limit 5% dotyczący kosztów od kredytów konsumenckich.

Od kredytu hipotecznego i pożyczki hipotecznej nie odstąpisz

Pożyczki hipoteczne nie są wyłączone spod ustawy o kredycie konsumenckim, jednakże tyczą się ich tylko niektóre regulacje. Nie możemy zastosować do nich np. przepisów dających konsumentowi prawo odstąpienia od umowy w okresie 14 dni od chwili jej zawarcia. Uregulowane są za to pewne powinności informacyjne wymagane przed zawarciem umowy, m.in. dotyczące przekazania danych o całkowitej sumie pożyczki albo kredytu, żądanym wkładzie własnym, zasadach i terminach spłaty pożyczki lub kredytu. Informacje te winny być podane na bankowych formularzach dotyczących kredytów hipotecznych. W ustawie opisane są również elementy obligatoryjne tego rodzaju umów.

 

Możesz przemyśleć decyzję o kredycie lub wcześniej spłacić

  • Z pominięciem wyż.wym.  kredytów hipotecznych, kredytobiorca ma prawo odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki w terminie dwóch tygodni od momentu jej zawarcia bez podania powodu. Wystarczy, że w tym okresie wyśle pod wskazany przez kredytodawcę lub pośrednika kredytowego adres oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Kredytodawca lub doradca kredytowy jest zobligowany dać klientowi przykład tego rodzaju oświadczenia z wyszczególnieniem odpowiednich danych adresowych instytucji udzielającej kredytu przy zawarciu umowy kredytowej.

Konsument nie ponosi kosztów powiązanych z odstąpieniem od umowy o kredyt konsumencki, za wyjątkiem odsetek za czas od chwili wypłaty i uruchomienia kredytu do dnia jego spłaty. Bankowi nie przysługują mimo to wtedy żadne inne opłaty, z pominięciem bezzwrotnych kosztów wyłożonych przez tę instytucje na rzecz organów administracji publicznej i opłat notarialnych.

Zwrot wypłaconego kredytu winien mieć miejsce w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia podpisania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Dla porównania, w myśl poprzednich przepisów razem ze złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od kredytu trzeba było dokonać równoczesnego zwrotu wypłaconych pieniędzy, co poważnie utrudniało w rzeczywistości korzystanie z tego uprawnienia.

  • Jeszcze jednym ważnym uprawnieniem kredytobiorcy jest możliwość dokonania w każdej chwili wcześniejszej spłaty kredytu przed terminem wynikającym z umowy. Z korzyścią dla konsumentów w aktualnym stanie prawnym bank nie może uzależniać wcześniejszej spłaty kredytu od jego poinformowania przez konsumenta.  Kredytodawca ma obowiązek rozliczenia z konsumentem kredytu w czasie 14 dni od dnia dokonania wcześniejszej spłaty kredytu.

Kredytodawca może za to stosować prowizję od wcześniejszej spłaty kredytu lub pożyczki. Zostało to jednak jednakże w istotny sposób ograniczona. Kredytodawca może bowiem zastrzec w umowie prowizję za spłatę kredytu przed terminem, pod warunkiem, że ta spłata przypada na czas, w którym stopa procentowa kredytu jest stała, a kwota spłacanego w okresie 12 kolejnych miesięcy kredytu jest wyższa niż 3krotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z grudnia roku poprzedzającego rok spłaty kredytu.

Ponadto prowizja za wcześniejszą spłatę nie może przekraczać poziomu 1% spłacanej przed terminem kwoty, jeżeli okres między datą spłaty kredytu a wynikającym z umowy terminem jego spłaty przekracza 1 rok. W innym wypadku najwyższa prowizja za spłatę kredytu przed terminem może wynosić 0,5% spłacanej kwoty. Prowizja nie powinna być również wyższa niż bezpośrednie koszty banku związane z tą spłatą.

  • Ważne terminy z ustawy o kredycie konsumenckim

14 dni od zawarcia umowy na odstąpienie od umowy przez konsumenta
14 dni od dokonania wcześniejszej spłaty kredytu w całości na rozliczenie przez kredytodawcę wcześniej spłaconego kredytu
30 dni od odstąpienia od umowy na zwrot kwoty udostępnionego kredytu wraz z odsetkami przez konsumenta

  • Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12.05.2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. nr 126, poz. 715)

Post Comment