Czym jest lokata terminowa?
Lokaty Bankowe

Czym jest lokata terminowa?

Lokata terminowa to umowa między bankiem a klientem dotycząca lokowania pieniędzy zawierana na czas określony. Bank zobowiązuje się wypłacić kapitał wraz z odsetkami na koniec okresu umowy.
Lokaty dzielą się na odnawialne i nieodnawialne. Przy pierwszej opcji po upływie terminu lokata jest automatycznie odnawiana. W przypadku tych drugich, po upływie terminu środki zostają zwrócone klientowi.
Podstawowe informacje, które muszą być zawarte w umowie to: data zawarcia umowy, informacje o stronach zawierających umowę – nazwa i siedziba banku, w którym Klient zawiera umowę oraz dane osobowe Klienta. Oprócz imienia i nazwiska należy pamiętać, że bank będzie od nas wymagał również podania numeru dowodu tożsamości oraz PESELU.
Niezbędne jest również umieszczenie warunków lokaty, tzn. kwoty na jaką jest zakładana, okresu lokaty, rodzaju oprocentowania oraz zasady naliczania odsetek. Dla Klienta prawdopodobnie najważniejsze jest, aby jasno sprecyzować warunki wypłaty odsetek i warunki odstąpienia od umowy. Numer lokaty to określony ciąg cyfr, które służą identyfikacji lokaty zarówno przez Klienta, jak i przez bank. Oprocentowanie lokat to iloczyn WIBID* Mnożnik.
Tak jak w przypadku większości umów, musi być tam zawarta informacja o opłatach, które pobiera bank a także o dodatkowych kosztach związanych z prowadzeniem lokaty.
Na końcu zawarte są informacje o reklamacjach i sporach, które mogą wyniknąć w przypadku niewypełnienia obowiązków przez jedną ze stron.
Umowy zawiera się w co najmniej dwóch egzemplarzach ? jeden dla banku, drugi dla Klienta- tym niemniej bank może wprowadzić większą liczbę egzemplarzy umów.
Większość zapisów jest standardowa dla wszystkich banków, ale zawsze należy pamiętać, aby dokładnie przeczytać umowę oraz dokładnie przeanalizować ją razem z doradcą.

Post Comment